+ Zapytaj o ofertę

Polityka prywatności – FB LEADS

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. SPIS TREŚCI
  II. DEFINICJE
  III. WSTĘP
  IV. KONTAKT Z ADMINISTRATOREM
  V. KONTAKT Z INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH
  VI. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
  a) GDY KONTAKTUJESZ SIĘ Z NAMI E-MAILOWO LUB W SPOSÓB TRADYCYJNY
  b) GDY KONTAKTUJESZ SIĘ Z NAMI TELEFONICZNIE
  d) GDY KONTAKTUJESZ SIĘ ZA POŚREDNICTWEM FORMULARZA „ZAPISZ SIĘ NA BEZPŁATNE BADANIE SŁUCHU”
  e) GDY JESTEŚ NASZYM KONTRAHENTEM, ALBO REPREZENTANTEM / PEŁNOMOCNIKIEM PODMIOTU TRZECIEGO, KTÓRY JEST NASZYM KONTRAHENTEM
  f) GDY JESTEŚ OSOBĄ KONTAKTOWĄ NASZEGO KONTRAHENTA
  g) GDY PRZESYŁASZ DO NAS SWOJE CV/LIST MOTYWACYJNY
  h) GDY KORZYSTASZ Z NASZYCH PROFILI NA PORTALACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH (LINKEDIN)
  VII. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
  VIII. PRZESYŁANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH (POZA EOG)
  IX. CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH
  X. TWOJE PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH
  XI. PROFILOWANIE
  XII. INFORMACJE O PLIKACH COOKIES
  XIII. AKTUALIZOWANIE POLITYKI

 

 1. DEFINICJE

Administrator/My – Administratorem Twoich Danych osobowych jest Camp7 Sp. z o.o. z siedzibą w 80-308 Gdańsk al. Grunwaldzka 472 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku – Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000421118, NIP: 5842727372, REGON: 221658501 kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 zł;

Polityka – ten dokument, czyli Polityka Prywatności;

Regulamin – regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Camp7 Sp. z o.o. z siedzibą w 80-308 Gdańsk al. Grunwaldzka 472 zamieszczony na stronie internetowej: www.camp7.pl/en;

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

Dane osobowe/Dane – informacje identyfikujące Ciebie lub sprawiające, że bezpośrednio lub pośrednio posiadając te informacje można Cię zidentyfikować np. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, stanowisko służbowe;

Strona – strona internetowa prowadzona przez Administratora pod adresem: www.camp7.pl/en

III.           WSTĘP

Dbamy, aby Twoje Dane osobowe były przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Ważna jest dla nas także przejrzystość naszych działań, dlatego w Polityce zebraliśmy najważniejsze informacje dotyczące przetwarzania przez nas Danych osobowych.

Gromadzimy i przetwarzamy Dane osobowe zgodnie z zasadami określonymi w RODO m.in. zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty. Dane przetwarzamy w minimalnym zakresie, w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach. Staramy się, aby Twoje Dane były zawsze prawidłowe, aktualne i przetwarzane tylko przez taki okres, jaki jest konieczny do zrealizowania danego celu.

Za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, zapewniamy bezpieczeństwo Danych osobowych, w tym ochronę przed ich niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.

Do Danych osobowych przetwarzanych przez nas mają dostęp jedynie osoby upoważnione i to w zakresie, jaki jest niezbędny do wykonywania przez nie zadań.

Wymagamy również od swoich podwykonawców i kontrahentów, którzy przetwarzają Dane osobowe w naszym imieniu, aby przetwarzali je zgodnie z przepisami prawa, w szczególności zgodnie z RODO. Podmioty zewnętrzne mają dostęp do Danych osobowych wyłącznie na odpowiednich podstawach.

 1. KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości, w szczególności dotyczące przetwarzania Twoich Danych osobowych, możesz się z nami skontaktować:

 • drogą tradycyjną, pisząc na adres naszej siedziby: 80-308 Gdańsk al. Grunwaldzka 472
 • telefonicznie, w dni robocze od 9:00 do 17:00 dzwoniąc pod numer: +48 884 977 688,
 • e-mailowo, pisząc wiadomość na adres: brief@camp7.pl
 1. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
 2. a)             GDY KONTAKTUJESZ SIĘ Z NAMI E-MAILOWO LUB W SPOSÓB TRADYCYJNY

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania Twoich Danych osobowych:

Kiedy kontaktujesz się z nami e-mailowo lub w formie tradycyjnej (listownie) i kontakt ten jest niezwiązany ze świadczonymi przez nas usługami lub inną zawartą umową, podstawą prawną przetwarzania Twoich Danych osobowych jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Polega on na prowadzeniu z Tobą korespondencji w celu załatwienia danej sprawy. W takim przypadku przetwarzamy tylko Dane osobowe istotne dla sprawy, której dotyczy korespondencja. Przetwarzamy również Dane osobowe w celu ewentualnej obrony przed roszczeniami na podstawie naszego prawnie  uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Nasz uzasadniony interes w tym przypadku polega na obronie naszych praw.

Dobrowolność podania Danych i konsekwencje ich niepodania:

Podanie Danych osobowych jest dobrowolne i nie jest wymogiem ustawowym / umownym / warunkiem zawarcia umowy. Jednak niepodanie tych Danych osobowych uniemożliwi nam kontakt i załatwienie sprawy.

Okres przechowywania Danych osobowych:

Twoje Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do załatwienia sprawy, a po tym okresie przez czas wymagany bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa (w tym przez okres określony przepisami dotyczącymi przedawnienia roszczeń) lub do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi jako pierwsze.

 1. b)             GDY KONTAKTUJESZ SIĘ Z NAMI TELEFONICZNIE

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania Twoich Danych osobowych:

Kiedy kontaktujesz się z nami telefonicznie i kontakt ten jest niezwiązany ze świadczonymi przez nas usługami lub inną zawartą umową, podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Poprosimy o podanie Danych osobowych tylko, gdy będzie to niezbędne do zajęcia się daną sprawą. Nasz uzasadniony interes polega na rozmowie w celu załatwienia danej sprawy. W takim przypadku przetwarzamy tylko Dane osobowe istotne dla sprawy, której dotyczy kontakt. Przetwarzamy również Dane osobowe w celu ewentualnej obrony przed roszczeniami na podstawie naszego uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Nasz uzasadniony interes w tym przypadku polega na obronie naszych praw.

Dobrowolność podania Danych i konsekwencje ich niepodania:

Podanie Danych osobowych jest dobrowolne i nie jest wymogiem ustawowym / umownym / warunkiem zawarcia umowy. Jednak niepodanie tych Danych osobowych uniemożliwi nam kontakt i załatwienie sprawy.

Okres przechowywania Danych osobowych:

Twoje Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do załatwienia sprawy, a po tym okresie przez czas wymagany bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa (w tym przez okres określony przepisami dotyczącymi przedawnienia roszczeń) lub do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi jako pierwsze.

 1. c)              GDY KONTAKTUJESZ SIĘ ZA POŚREDNICTWEM FORMULARZA „ZAPISZ SIĘ NA BEZPŁATNE BADANIE SŁUCHU

Proszę nie przekazuj nam Danych osobowych, które są zbędne do załatwienia sprawy.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania Twoich Danych osobowych:

Gdy kontaktujesz się z nami za pośrednictwem formularza „zapytaj o badanie słuchu” przetwarzamy Twoje Dane osobowe w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy.

Przetwarzamy Twoje Dane osobowe również w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami na podstawie naszego uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Polega on na obronie naszych praw.

Dobrowolność podania Danych i konsekwencje ich niepodania:

Podanie Danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi wymóg zawarcia umowy. Ich niepodanie uniemożliwi udzielenie odpowiedzi na Twoje zapytanie ofertowe.

Okres przechowywania Danych osobowych:

Twoje Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do przesłania oferty i czas związania naszą ofertą, a po tym okresie przez czas wymagany bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa (w tym przez okres określony przepisami dotyczącymi przedawnienia roszczeń).

 1. d)             GDY JESTEŚ NASZYM KONTRAHENTEM, ALBO REPREZENTANTEM / PEŁNOMOCNIKIEM PODMIOTU TRZECIEGO, KTÓRY JEST NASZYM KONTRAHENTEM

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania Twoich Danych osobowych:

Jeżeli jesteś naszym kontrahentem (prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą) przetwarzamy Twoje Dane osobowe w celu zawarcia i wykonania umowy (w tym w celu utrzymania komunikacji). Przetwarzanie Danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jesteś lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

Jeżeli jesteś reprezentantem / pełnomocnikiem podmiotu trzeciego przetwarzamy Twoje Dane osobowe w celu zrealizowania przez Ciebie czynności na rzecz reprezentowanego podmiotu. Przetwarzanie Danych osobowych odbywa się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), jakim jest konieczność przetwarzania Danych niezbędnych do zawarcia i zrealizowania umów zawartych z kontrahentami.

Jeżeli jesteś naszym kontrahentem (prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą) lub reprezentantem / pełnomocnikiem podmiotu trzeciego, przetwarzamy Twoje Dane osobowe również w celu:

 • inicjowania kontaktu i utrzymywania relacji biznesowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z realizowanych przez nas prawnie uzasadnionych interesów, polegających m.in. na budowaniu sieci kontaktów i udoskonalaniu naszych usług);
 • wypełniania ciążących na nas obowiązków prawnych (w tym w celu realizowania przez nas obowiązków podatkowych i prowadzenia rachunkowości) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
 • ustalania, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z realizowanych przez nas prawnie uzasadnionych interesów, polegających na obronie naszych praw).

Źródło pozyskania Twoich Danych osobowych:

Gdy nie podałeś/aś nam samodzielnie Twoich Danych osobowych prawdopodobnie źródłem, z którego pozyskaliśmy Twoje Dane osobowe jest Twój pracownik/współpracownik będący Twoją osobą kontaktową.

Jakie Dane przetwarzamy:

Jeżeli jesteś naszym kontrahentem (prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą) przetwarzamy, w szczególności Twoje Dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, firma (nazwa), adres siedziby, NIP, REGON, numer rachunku bankowego, adres e-mail oraz numer telefonu.

Jeżeli jesteś reprezentantem / pełnomocnikiem podmiotu trzeciego przetwarzamy, w szczególności Twoje Dane osobowe takie jak: imię (imiona) i nazwisko, numer PESEL, funkcja, adres e-mail oraz numer telefonu.

Dobrowolność podania Danych i konsekwencje ich niepodania:

Podanie przez Ciebie Danych jest wymogiem umownym oraz warunkiem zawarcia i wykonania umowy i jest dobrowolne. Konsekwencją braku podania Danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy.

Okres przechowywania Danych osobowych:

Gdy jesteś kontrahentem, albo reprezentantem / pełnomocnikiem podmiotu trzeciego, który jest naszym kontrahentem Twoje Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania umowy, a po zakończeniu trwania umowy – przez okres wymagany bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa (w tym przez okres określony przepisami dotyczącymi przedawnienia roszczeń). Twoje Dane osobowe będą przetwarzane również w celach utrzymania relacji biznesowych, do czasu osiągnięcia przez nas celu lub do czasu Twojego sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich Danych.

 1. e)             GDY JESTEŚ OSOBĄ KONTAKTOWĄ NASZEGO KONTRAHENTA

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania Twoich Danych osobowych:

Przetwarzamy Twoje Dane osobowe w celu:

 • realizacji współpracy na podstawie umowy zawartej przez nas jako stronę umowy (w tym w celu utrzymywania komunikacji) z Twoim pracodawcą/zleceniodawcą. Podstawą przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit f) RODO) polegający na realizacji współpracy z Twoim pracodawcą/zleceniodawcą, który wskazał Cię jako osobę kontaktową;
 • inicjowania kontaktu i utrzymywania relacji biznesowych. Podstawą przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit f) RODO), polegający na budowaniu sieci kontaktów i udoskonalaniu naszych usług;
 • ustalania, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami. Podstawą przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit f) RODO) polegający na obronie naszych praw.

Źródło pozyskania Twoich Danych osobowych:

W przypadku, gdy Twoje Dane przekazał nam ktoś inny niż Ty, prawdopodobnie źródłem, z którego pozyskaliśmy Twoje Dane jest Twój pracodawca/zleceniodawca, który wskazał Cię jako osobę kontaktową.

Jakie Dane osobowe przetwarzamy:

Przetwarzamy podane przez Ciebie Dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, stanowisko służbowe.

Dobrowolność podania Danych i konsekwencje ich niepodania

Przetwarzanie podanych przez Ciebie Danych osobowych jest wymogiem umownym (wykonanie umowy zawartej pomiędzy nami a Twoim pracodawcą / zleceniodawcą) i jest dobrowolne. Niepodanie Danych może utrudnić nam wykonanie umowy.

Okres przechowywania Danych osobowych:

Twoje Dane osobowe przetwarzamy przez czas trwania umowy zawartej przez nas z Twoim pracodawcą / zleceniodawcą (lub przez okres, gdy pozostajesz osobą kontaktową swojego pracodawcy / zleceniodawcy w związku z realizacją umowy), a po zakończeniu trwania umowy przez okres wymagany bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa (w tym przez okres określony przepisami dotyczącymi przedawnienia roszczeń). Dane osobowe będą przetwarzane również w celach utrzymywania relacji biznesowych z Twoim pracodawcą / zleceniodawcą do czasu osiągnięcia przez nas celu lub do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu.

 1. f)               GDY KORZYSTASZ Z NASZYCH PROFILI NA PORTALACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH (LINKEDIN)

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania Twoich Danych osobowych:

Przetwarzamy Twoje Dane osobowe, które zostały ujawnione przez Ciebie na naszym profilu na LinkedIn (np. imię i nazwisko, pseudonim, treść komentarza, reakcje polubieniami). Dane osobowe przetwarzamy w celach:

 • umożliwienia Ci aktywności na naszym profilu,
 • aktywnego prowadzenia naszego profilu, w tym udzielania odpowiedzi na Twoje komentarze, przekazywania informacji o naszych wydarzeniach/produktach/promocjach,
 • statystycznych i analitycznych,
 • ewentualnej obrony przed roszczeniami.

Podstawą przetwarzania Twoich Danych osobowych jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Nasz uzasadniony interes polega na prowadzeniu naszego profilu na LinkedIn, który pokazuje naszą działalność, oferowane przez nas produkty, aktualne oferty pracy oraz na obronie naszych praw.

Dobrowolność podania Danych osobowych i konsekwencje ich niepodania:

Podanie Danych osobowych jest dobrowolne i nie jest wymogiem ustawowym / umownym / warunkiem zawarcia umowy.

Okres przechowywania Danych osobowych:

Twoje Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami wskazanymi w polityce prywatności LinkedIn.

W celu uzyskania szczegółów dotyczących przetwarzania Danych osobowych na tym portalu, w tym celów i zakresu gromadzonych danych, ich dalszego przetwarzania, odwiedź stronę internetową zawierającą politykę prywatności administratora LinkedIn portali społecznościowych:

 1. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcami Twoich Danych osobowych mogą być: podmioty powiązane z nami osobowo, nasi zleceniobiorcy wykonujący na naszą rzecz usługi w szczególności w zakresie doradztwa prawnego, podatkowego oraz księgowego, kurierzy, operatorzy pocztowi, podmioty świadczące usługi i wsparcie teleinformatyczne, podmioty wspierające utrzymanie relacji i inicjatyw biznesowych, agencje marketingowe i rekrutacyjne, podmioty świadczący usługi fotograficzne lub obróbki graficznej, podmioty świadczące usługi archiwizacyjne, niszczenia dokumentów lub audytowe.

VII.       PRZESYŁANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH (POZA EOG)

Z założenia nie przekazujemy Twoich Danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowej. Jednak w związku z tym, że korzystamy z usług zewnętrznych podmiotów dostarczających narzędzia do komunikacji (np. pocztę elektroniczną) może dochodzić do przekazywania Danych na serwery znajdujące się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (poza Państwami Unii Europejskiej, Islandią, Norwegią i Lichtensteinem). Zewnętrzne podmioty dostarczające narzędzia komunikacji zapewniają odpowiedni poziom ochrony Danych osobowych poprzez stosowane mechanizmy zgodności, takie jak standardowe klauzule umowne.

VIII.           CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH

Okres przetwarzania przez nas Danych zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady Dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania Danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania Danych jest nasz prawnie uzasadniony interes (głównie cele marketingowe).

Po upływie właściwych okresów przetwarzania Dane osobowe zostaną trwale usunięte lub zanonimizowane. „Okres przechowywania Danych osobowych” został odrębnie wskazany do każdej z czynności przetwarzania opisanej w punkcie VI. Polityki.

Gdy jesteś osobą, która korzysta z naszych profili na portalach społecznościowych Twoje Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami wskazanymi w politykach prywatności tych portali społecznościowych. Linki do polityk prywatności portali społecznościowych znajdują się w pkt VI. lit. j) Polityki.

 1. TWOJE PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH

Przysługują Ci następujące prawa:

 • prawo dostępu do Twoich Danych, a więc prawo do uzyskania od nas informacji, czy Twoje Dane są przetwarzane, a jeżeli tak to w szczególności informacje o celach przetwarzania, odbiorcach danych, okresie przechowywania danych itp.;
 • prawo do uzyskania kopii Danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
 • prawo do sprostowania, czyli prawo do poprawienia nieprawidłowych i/lub niekompletnych Danych;
 • prawo do usunięcia Danych – nie będziemy mogli usunąć Danych tylko wtedy, jeśli przepisy prawa zobowiązują nas do ich dalszego przetwarzania;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania – na tej podstawie zaprzestajemy dokonywania operacji na Danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziłeś/aś zgodę, oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji, lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania Danych (np. zostanie wydana decyzji organu nadzorczego, zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);
 • prawo do przenoszenia Danych, czyli prawo do uzyskania Danych w zorganizowanym, powszechnie stosowanym formacie umożliwiającym odczyt, albo prawo do żądania przeniesienia Twoich Danych bezpośrednio do innych administratorów, gdy jest to technicznie możliwe;
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (dotyczy głównie przetwarzania Danych w celach marketingowych);
 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Danych – np. poprzez zmianę ustawień przeglądarki dot. plików cookies. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody;
 • prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważasz, że Twoje Dane są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich Danych osobowych przysługuje, gdy:

 1. przetwarzanie Danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, a sprzeciw jest uzasadniony szczególną sytuacją, w której się znalazłeś/aś lub
 2. Dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

 

Jeżeli masz do nas żądania związane z przetwarzaniem Twoich Danych osobowych, skontaktuj się z nami w sposób opisany w punkcie IV Polityki.

W przypadku, gdy będziemy potrzebowali więcej informacji na temat zgłoszonego żądania, zwrócimy się do Ciebie z prośbą o doprecyzowanie/przekazanie dodatkowych informacji. Podanie tych informacji nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do wykonania żądania. Niepodanie informacji będzie skutkować odmową wykonania żądania.

Żądanie możesz zgłosić osobiście lub za pomocą pełnomocnika.

Odpowiedzi na Twoje żądanie udzielimy w terminie miesiąca od jego otrzymania. Gdy będziemy potrzebować więcej czasu na udzielenie odpowiedzi poinformujemy Cię o tym przed upływem tego terminu i wskażemy, dlaczego potrzebujemy więcej czasu na rozpatrzenie Twojego żądania.

Jeżeli zwróciłeś się do nas z żądaniem w sposób elektroniczny, przekażemy Ci odpowiedź w formie elektronicznej, chyba że zażądasz, aby odpowiedź była przekazana w innej formie.

 1. PROFILOWANIE

Nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym nie profilujemy ze skutkiem prawnym.

 1. INFORMACJE O PLIKACH COOKIES

Jeżeli przeglądarka internetowa, z której korzystasz automatycznie wyraża zgodę na korzystanie z plików cookies i ich nie blokuje, zgodnie z polskimi przepisami założyliśmy, że wyrażasz zgodę na zapisywanie plików cookies na Twoim urządzeniu, przechowywanie w nich informacji oraz uzyskiwanie do nich dostępu. Zgodę możesz cofnąć poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w Twoim urządzeniu, przez które korzystasz z naszej Strony.

Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym (np. na komputerze / tablecie / smartfonie) osób odwiedzających naszą Stronę i przeznaczone są do korzystania ze Strony, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala.

Głównym celem plików cookies jest ułatwienie Ci korzystania ze Strony i spowodowanie, by nasza Strona była bardziej przyjazna. Informacje zbierane za pomocą plików cookies są przechowywane m.in. w celach utrzymania Twojej sesji na Stronie, pomagają nam ulepszać Stronę poprzez dokonywanie szacunków dotyczycących statystyk użytkowania Strony, pomagają dostosowywać wygląd Strony do Twoich indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb.

Przechowywana informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie spowoduje zmian konfiguracyjnych w Twoim urządzeniu ani w oprogramowaniu zainstalowanym na urządzeniu końcowym.

W ramach naszej Strony wykorzystujemy cztery typy plików cookies:

 • pliki cookies sesyjne: zbierają informacje o Twoich czynnościach i istnieją tylko w czasie trwania danej sesji, która rozpoczyna się w momencie wejścia na Stronę i kończy się z chwilą opuszczania Strony. Po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu urządzenia końcowego zapisane informacje są usuwane z pamięci. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie danych osobowych, ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia;
 • pliki cookies trwałe: są przechowywane w pamięci Twojego urządzenia i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm plików cookies trwałych nie pozwala na pobieranie danych osobowych, ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia.
 • Pliki cookies własne: zamieszczane przez nas, które zapewniają prawidłowe funkcjonowanie Strony;
 • Pliki cookies zewnętrzne: odczytywane przez systemy teleinformatyczne podmiotów trzecich.

Wykorzystujemy cookies zewnętrzne podmiotów trzecich w celu:

zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Ireland Limited spółka zarejestrowana i działająca zgodnie z prawem Irlandii (numer rejestracyjny: 368047) Gordon House, Barrow Street Dublin 4 Irlandia).

Google Analytics automatycznie gromadzi informacje o korzystaniu ze Strony. Informacje są, co do zasady, przekazywane i przechowywane w serwerach Google zlokalizowanych na całym świecie. Realizując te działania opieramy się na naszym prawnie uzasadnionym interesie (ar. 6 ust. 1 lit f) RODO) polegającym na tworzeniu statystyk oraz ich analizie w celu optymalizacji naszych stron internetowych.

W ramach Google Analytics nie gromadzimy danych pozwalających na identyfikację, ani nie łączymy tych informacji w celu umożliwienia takiej identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć tu: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

XII.       AKTUALIZOWANIE POLITYKI

Polityka jest na bieżąco weryfikowana. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od 25.05.2022.