RODO

Zgod­nie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Roz­po­rzą­dze­nia Par­la­mentu Euro­pej­skiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. w spra­wie ochrony osób fizycz­nych w związku z prze­twa­rza­niem danych oso­bo­wych i w spra­wie swo­bod­nego prze­pływu takich danych oraz uchy­le­nia dyrek­tywy 95/46/WE (ogól­nego roz­po­rzą­dze­nia o ochro­nie danych — dalej „RODO”), CAMP7 Sp. z o.o., Fromborska 13e/2 80-389 Gdańsk, NIP: 5842727372, jako Admi­ni­stra­tor danych oso­bo­wych, infor­muje:

1. poda­nie danych oso­bo­wych w formularzach kontaktowych jest dobro­wolne, lecz nie­zbędne w celu zło­że­nia oferty,
2. dane oso­bowe będą prze­twa­rzane w celu kon­taktu oraz zło­że­nia oferty,
3. posiada Pani/Pan prawo żąda­nia od Admi­ni­stra­tora dostępu do tre­ści swo­ich danych, ich spro­sto­wa­nia, usu­nię­cia lub ogra­ni­cze­nia prze­twa­rza­nia, jak rów­nież prawo do wnie­sie­nia sprze­ciwu wobec prze­twa­rza­nia danych oraz prawo do prze­no­sze­nia danych,
4. posiada Pani/Pan prawo do cof­nię­cia zgody na prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych w dowol­nym momen­cie bez wpływu na zgod­ność z pra­wem prze­twa­rza­nia, któ­rego doko­nano na pod­sta­wie zgody przed jej cof­nię­ciem,
5. podane dane oso­bowe będą prze­twa­rzane na pod­sta­wie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
6. podane dane oso­bowe będą prze­cho­wy­wane przez okres nie­zbędny do opra­co­wa­nia / zło­że­nia oferty w spra­wie obję­tej przed­mio­to­wym zapy­ta­niem,
7. Admi­ni­stra­tor nie będzie prze­ka­zy­wać danych oso­bom trze­cim z wyłą­cze­niem sytu­acji udzie­le­nia przez Panią/Pana na to wyraź­nej i dobro­wol­nej zgody,
8. ma Pani/Pan prawo wnie­sie­nia skargi do organu nad­zor­czego, gdy uzna Pani/Pan, iż prze­twa­rza­nie Pani/Pana danych oso­bo­wych naru­sza prze­pisy RODO.

Informujemy także, że nasza strona internetowa zbiera informacje za pomocą systemu Google Analytics – Możecie Państwo wyłączyć przesyłanie informacji za pomocą linku: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

COOKIES

Polityka plików “cookies” serwisu www.camp7.pl
1. Poprzez piki “cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w
urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron
internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony
internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym
oraz unikalny numer.
2. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji
zawartych w plikach cookies.
3. Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Operator
wykorzystuje te pliki do:
a) możliwości logowania i utrzymywania sesji użytkownika na każdej kolejnej stronie
serwisu
b) dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji
użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z
jego preferencjami wyświetlić stronę
c) do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji
użytkownika.
4. Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w
szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce
prywatności.
5. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne
procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom
nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność
z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o
świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach
wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego
6. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych
domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym
Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki
sposób, aby blokować automatyczną obsługę “cookies” w ustawieniach przeglądarki
internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia
użytkownika.
7. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących
plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików
cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Przykładowe opcje edytowania w popularnych przeglądarkach:
– Mozilla Firefox: www.support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
– Internet Explorer: www.support.microsoft.com/kb/278835/pl
– Google Chrome:
www.support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
– Safari:
www.safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/
8. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej
użytkownika mogą uniemożliwić poprawne działanie Stron Internetowych.